SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE 
/ spracúvanie osobných údajov /

Obec Levkuška, Levkuška 31, 
982 62 Gemerská Ves. IČO: 00649759
Starostka: Kristína Cselényiová 
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Týmto by sme Vás radi informovali o:

 1. Spracúvaní osobných údajov
 2. Zásadách používania cookies

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Zároveň vás chceme informovať, že dňa 19.12.2017 podpísal prezident SR, pán Andrej Kiska, Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorému bolo v zbierke zákonov pridelené číslo 18/2018 Z.z. a ktorým sa 25.05.2018 zruší aktuálny zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon. V zamestnávateľa sú právnym základom na spracúvanie osobných údajov:
 
Prevádzkovateľ  zároveň informuje, že v zmysle zákonom č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákonom č. 154/1994 Z. z. zákon NR SR o matrikách atd., obce má právo získavať a spracúvať osobné údaje v rozsahu:

 1. meno a priezvisko,
 2. dátum a miesto narodenia,
 3. bydlisko,
 4. rodné číslo,
 5. štátna príslušnosť,
 6. národnosť,
 7. telefónny kontakt
 8. dátum a miesto úmrtia
 9. trvalé bydlisko
 10. prechodné bydlisko
 11. vzdelanie
 12. rodinný stav
 13. štátne občianstvo
 14. pohlavie

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon. V prípade obcí a miest je
právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákonom č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákonom č. 154/1994 Z. z. zákon NR SR o matrikách atd.. 

Čo sa týka poskytovania takto získaných osobných údajov:
a) pri spracovávaní dokumentácii obce a matriky - osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi, majú povinnosť mlčanlivosti, pričom táto pretrváva aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu osoby prichádzajúcej do vzťahu s dokumentáciami obce;
b) v prípade osobných údajov vedených v centrálnom registri - tieto nie sú verejne prístupné, keďže centrálny register je neverejný a Ministerstvo vnútra spracúva a poskytuje osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb na plnenie úloh iba tomu, koho na to splnomocňuje osobitný zákon, a tiež iba v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona o štátnej štatistike, zákona zdravotných poisťovniach, atď.) Osobné údaje vedené v centrálnom registri sprístupňuje Ministerstvo vnútra nasledovným osobám:

 • Mestám a obciam,
 • zriaďovateľom,
 • orgánom štátnej správy,
 • iným orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy, Štatistickému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam na účely plnenia ich úloh, na základe písomnej dohody medzi Ministerstvom vnútra a týmto subjektom a to iba v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov a na účely:
 • zabezpečovania a kontroly financovania miest a obcí
 • overovania dokladov v pôsobnosti obce,
 • štatistických spracovaní údajov vrátane medzinárodných porovnaní a na rozpočtové účely,
 • zabezpečovania výkonu zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia alebo plánovania a zabezpečovania úloh na úseku verejnej správy.

Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil prevádzkovateľ,  nie len k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zároveň obsahuje aj posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, ale aj s ohľadom  na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby, prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať.

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.05.2018:

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov
a)    dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
b)    spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
c)    spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 
d)    spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,
e)    spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
f)    spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytnú. 

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného musí zohľadniť
a)    akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,
b)    okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
c)    povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17,
d)    možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a
e)    existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

a)    Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
b)    Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.
c)    Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila
d)    Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa riadi zásadami:

Zásada zákonnosti - Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. 

Zásada obmedzenia účelu - Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov - Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti - Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania - Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej  osoby najneskôr dovtedy , kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu,8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej  osoby podľa  § 78 ods. 8.

Zásada integrity a dôvernosti - Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti - Prevádzkovateľ je zodpovedný za nedodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.
.......................................................................................................................................................
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. 


Zodpovedná osoba u prevádzkovateľa od 25.05.2018: 
Ing. Jozef Nosáľ   
Kontakt: +421 904 044 360
Email: ncrcra@gmail.com    
Korešpondenčná adresa: totožná s adresou obce


ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Používanie cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

Môžete vďaka nim hlasovať na diskusných portáloch alebo ukladať tovar do košícku. Pamätajú si vaše osobné údaje, identifikujú Vás ako používateľov webových stránok a sledujú vašu aktivitu. Dátové súbory, inak tiež povedané identifikátory cookies, sú tu s nami už mnoho rokov. Ale budúci rok v ich používaní nastává zásadná zmena.
Termín „cookies“ v angličtine označuje oválne sušienky s orieškami a čokoládou alebo ovsenými vločkami. Podľa starého anglosaského zvyku sa sušienky podávajú návštevám, aby sa u hostiteľa cítili príjemne. Obdobne to tak je aj pri digitálnych cookies na internete. Tieto malé textové súbory optimalizujú vami navštívené webové stránky na základe vašej poslednej návštevy tak, abyste sa tu cítili prívetivejšie. Ide o jednoduchý princíp pochádzajúci z roku 1994 z dielne známého programátora Lou Montulliho.

Cookies v praxi:

Ako už bolo naznačené vyššie, cookies ma jedinečnú vlastnosť analyzovať a identifikovať konkrétneho návštevníka webové stránky. Pomáhajú mu tak šetriť kopu času napr. s vyplňovaním údajov. To sa prejavuje napríklad pri nákupe na e−shopoch. Akonáhle zákazník potrebuje vyplniť svoje údaje kvôli doručeniu, sú textové polia pre ich zadanie už predvyplnené.
Pri prvej návšteve užívateľa na stránke sa totiž vytvorili cookies s nejakou unikátnou hodnotou pridelenou len jeho zariadeniu. Ak ten istý užívateľ navštívi stránku znovu, jeho prehliadač súbor cookie odošle na server s danou stránkou, a ten ho rozozná ako unikátneho návštevníka.

Cookies si skrátka pamätujú používateľov, ktorí prechádzajú webom a rozoznáva, či sa jedná stále o toho istého návštevníka. V prípade, že by si stránka užívateľa nepamätala, znamenalo by to, že by po každom načítaní stratila všetky informácie o jeho postupe. To by značne komplikovalo pridávanie tovaru do nákupného košíku. Vždy, keď by zákazník z košíku vyšiel, tak by sa totiž okamžite vyprázdnil.

Marketingové a analytické využitie cookies:

Mimo to je možné cookies využiť aj pre najrôznejšie štatistiky merania návštevnosti alebo iné analytické účely. Cookies vedia veľmi efektívne zaznamenať, ako sa užívateľ jednotlivými stránkami preklikáva alebo dokonca ako po stránke pohybuje kurzorom. Sú preto logicky veľmi využívané pre marketingové účely. Zo získaných informácií môže marketingový pracovník ľahko odhadnúť čo návštevníka jeho stránky zaujíma. Na základe toho mu v jeho prehliadači zaistia zobrazovanie reklám tomu zodpovedajúcich.
Iné ich využitie potom spočíva v štatistickom meratní návštevnosti webu. Pomocou rôznych systémov, ktoré si vedia do cookies uložiť identifikátor jednotlivých návštevníkov, je možné merať mieru stráveného času návštevníka na stránke alebo sa dopátrať odkiaľ na ňu prišiel a aké kľúčové slová ho na ňu naviedli. Tieto dáta potom môžu slúžiť k podrobnejšej analýze v Google Analytics a ďalších nástrojoch.

Zmeny v roku 2022:

Po zmene legislatívy v oblasti GDPR ktorej účelom je dosiahnuť európsky kódex elektronickej komunikácie. To sa bude týkať hlavne prevádzkovateľov webových stránok, ktorí používajú analytické reklamné nástroje. Medzi ktoré radíme práve cookies.
Zmena spočíva v tom, že užívateľ musí po novom aktívne oznámiť súhlas pre používanie cookies a ďalších sledovacích technológií. Teda v skratke povedané, zo súčasného opt-out režimu sa prechádza do režimu opt-in.
Doteraz platilo, že pokiaľ sa užívateľ sám od nejakej podobnej služby priamo neodhlásil, bolo celkom legálne ju využívať. Od roku 2022 platí to, že pokiaľ užívateľ nedá výslovný súhlas, platí automaticky, že pri ňom sledovacie technológie, ako sú cookies, využívať možné nie je.

Súhlas by mal zodpovedať stanoveným požiadavkám GDPR. Takže musí byť dobrovoľný, nesmie sa vynucovať zablokovaním prístupu ku stránke alebo akýmkoľvek znepríjemňovaním jej používania, a tým nútiť užívateľov k jeho udeleniu.
Ďalej musí byť plne informovaný. Užívateľ musí poznať, čo je predmetom jeho súhlasu, a na čo budú na ňom získané dáta použité. Súhlas musí byť za každých okolností vyjadrený jednoznačným prejavom vôle. Zároveň je ustanovené, že udelenie súhlasu má byť rovnako tak ľahké ako jeho odvolanie.

Tým sa zamedzí súčasným praktikám, kedy prevádzkovatelia webu získavajú na užívateľoch súhlas o používaní cookies len na základe jeho postupu na stránke. Pasivita užívateľov totiž prevádzkovateľom webov nahráva k tomu, že im stačí svojich návštevníkov cez vyskakovacie lišty iba informovať o tom, že prehliadaním stránok dávajú s používaním cookies súhlas. Uživatelia ich v prípade, že nesúhlasia musia vypnúť ručne v nastavení svojho prehliadača.