SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Levkuške na základe § 24 ods. 1 písm.c/ zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie obce Levkuška tento

 

 

ŠTATÚT OBCE LEVKUŠKA

 

 

 

Prvá hlava

POSTAVENIE OBCE, OBYVATELIA A SAMOSPRÁVA OBCE

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. V súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb , osobitnými zákonnými predpismi a so všeobecne záväznými nariadeniami Štatút obce Levkuška upravuje najmä postavenie a pôsobnosť obce, jej orgánov a ďalších orgánov obecnej samosprávy,  práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol obci zverený na prospech jej rozvoja, rieši širšie vzťahy obce, jej symboly a udeľovanie čestného občianstva obce prípadne iných cien a vyznamenaní.
 2. Štatút obce Levkuška je základným normatívno - právnym a organizačným predpisom

      obce.

 

§ 2

Postavenie obce

 

1.      Obec Levkuška je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

 1. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom  a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
 2. Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami, hnutiami, verejnoprospešnými inštitúciami, štátnymi orgánmi a občanmi.
 3. Obec vo veciach spoločného záujmu spolupracuje s inými obcami a mestami a svoje vzťahy rieši spravidla vzájomnými dohodami a zmluvami.
 4. Obec má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
 5. Ukladať obci povinnosti a zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

 

§ 3

Územie obce Levkuška

 

              Územie obce Levkuška tvorí jedno katastrálne územie : kataster územia Levkuška.

Zmeny územia obce Levkuška možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

 

§ 4

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 

            Na samospráve obce sa zúčastňujú :

 1. Občania, ktorí majú na území obce trvalý pobyt / obyvatelia obce /.
 2. Iné osoby, ktoré :

a/  na území obce majú nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracujú a platia obecnú daň alebo obecný poplatok

      b/   zdržiavajú sa v obci a sú v nej prihlásení na prechodný pobyt

      c/   majú čestné občianstvo obce

 

§ 5

 

1.      Obyvatelia obce majú právo :

a/  voliť orgány samosprávy obce a byť do nich volení

b/  hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce

 1. Obyvatelia obce a iné osoby, ktoré sa zúčastňujú na samospráve obce, majú právo :

a/ zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach občanov a vyjadrovať na nich svoj názor

b/  obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce

c/ obvyklým spôsobom používa obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci    na verejné účely

d/   v čase náhlej núdze požadovať pomoc od orgánov obce

e/ požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci.

 

§ 6

 

           Obyvatelia obce a osoby, ktoré sa zúčastňujú na jej samospráve, podieľajú sa  na rozvoji a zveľaďovaní obce, poskytujú pomoc jej orgánom a v tejto súvislosti majú

povinnosť :

   a/  ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce

   b/  podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci

   c/  pomáhať udržiavať poriadok v obci

   d/  podľa svojich možností a schopností poskytovať osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti v obci.

 

 

§ 7

Samospráva obce Levkuška

 

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.
 2. Samosprávu obce Levkuška vykonávajú jej obyvatelia :

a/  orgánmi obce

b/  hlasovaním obyvateľov obce

c/  verejným zhromaždením obyvateľov obce

 1. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre územie obce všeobecne záväzné nariadenia / ďalej len nariadenia /. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom štátu. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vykonávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Levkuške.
 2. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené zákonom č.- 369/1990 Zb. § 4 ods.3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä :

            a/  vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným         

                 majetkom obce  a majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci na dočasné

                 hospodárenie

            b/  zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet, tieto pred  ich schvaľovaním

                 zverejňuje na mieste na to obvyklom

            c/  vykonáva správu obecných daní a poplatkov

            d/  usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, najmä vydáva stanoviská k investičnej

                 činnosti v obci, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti

                  právnických a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa  

                  týkajú záujmov obyvateľov obce

             e/  vykonáva výstavbu, údržbu a správu obecných komunikácií, obecných bytov,

                  verejných priestranstiev, obecného cintorína, športových, kultúrnych a ďalších

                  obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb

             f/  zabezpečuje verejnoprospešné služby / odvoz komunálneho odpadu a separovanie

                  zberu, čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia,

                  zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a pod./

             g/ vytvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov

                 obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na vzdelávanie, kultúru,

                  záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport

             h/  utvára podmienky na riadne zásobovanie obce a vykonáva nad ním dozor

                 / povoľuje čas predaja a prevádzkový čas, spravuje trhovisko /

            ch/ obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón

                  a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce

              i/ vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme

                  zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce

              k/ organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja

                  obce

              l/  určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov

            m/  zabezpečuje verejný poriadok v obci

            n/  vedie pamätnej knihy obce

            o/ zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá

                o zachovanie  prírodných hodnôt.

 

Druhá hlava

 

MAJETOK OBCE

§ 8

 

 1. Majetok obce Levkuška tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených alebo vytvorených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila, zriadila alebo iným právnickým alebo fyzickým osobám. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
 2. Majetok obce Levkuška sa používa najmä :

a/  na verejné účely

b/  na výkon samosprávy obce

 1. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely ( najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá ), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
 2. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použi na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
 3. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad
 4. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

§ 9

 

 1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený,  v prospech rozvoja obce a jeho občanov a tvorby životného prostredia.
 2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Sú povinné najmä :

a/  udržiavať a užívať majetok

b/  chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím

c/ používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného

    uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pre príslušnými orgánmi

d/ viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou právnou úpravou

 1. V majetkových veciach (v majetkoprávnych záležitostiach ) obce v jej mene koná starosta.

 

§ 10

 

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.
 2. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností usmerní obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení
 3. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

 

§ 11

 

1.      Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu dočasne prenechaným v hospodárení obce, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 1. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä :

a/     majetok obce Levkuška

b/     práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe

        majetku obce

c/     postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám

d/     nadobúdanie a prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce

e/    nadobúdanie a prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu určenú

       obecným zastupiteľstvom

f/     nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce v určenej lehote

g/    nakladanie s cennými papiermi

h/    aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov

i/     kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce.

 

Tretia hlava

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

 

§ 12

Financovanie potrieb obce

 

 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných zdrojov.
 2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, príp. s inými právnickými alebo fyzickými osobami.
 3. Obci môžu by poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z rôznych štátnych fondov a z fondov Európskej únie.
 4. Na plnenie svojich úloh môže obec zriadiť účelové obecné fondy.
 5. Obec môže financovať svoj rozvoj aj z úverov a pôžičiek schválených obecným zastupiteľstvom.

 

§ 13

Rozpočet obce

 

1.      Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný  na obdobie troch kalendárnych rokov  schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. S účinnosťou od 1.1. 2009 obec zostavuje i programový rozpočet. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

 1. Pred schválením v obecnom zastupiteľstve návrh rozpočtov obce sa musí zverejniť najmenej  pätnásť dní na úradnej tabuli obce spôsobom obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu obce a návrhu na zavedenie verejnej dávky, na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a na prijatie úveru.
 2. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť, zostavuje sa podľa platnej rozpočtovej klasifikácie ako vyrovnaný alebo prebytkový, člení sa na bežný a na kapitálový rozpočet. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä príjmy z podielových daní, miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, dotácie zo štátneho rozpočtu, iné príjmy a dotácie. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce, výdavky investičného charakteru.
 3. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obce rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálne plnenie ), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo prijatí úveru.

O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním.

O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

                 5.    Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch a nákladoch,

                  o príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu,  v sú-

                  lade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad. Hospodárenie  s  prostried-

                  kami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi – rozpočtovými

                  pravidlami.

 1. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.

§ 14

Rozpočtové provizórium

 

1.      Ak rozpočet obce na príslušný rok nie je schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom sa riadi rozpočtovým provizóriom.

 1. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
 2. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Levkuška v súlade s platným zákonom o rozpočtových pravidlách.

 

Štvrtá hlava

ORGÁNY  OBCE  LEVKUŠKA

 

§ 15

Základné ustanovenia

 

 1. Orgánmi obce sú :

a/ obecné zastupiteľstvo

b/ starosta obce

 

      2.   Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje                           

             orgány, ktorými sú :

             a/  obecná rada

             b/ komisie obecného zastupiteľstva

             c/ obecný úrad

             d/ obecná polícia

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo v Levkuške zriadilo tieto orgány:

             a/  komisie obecného zastupiteľstva

             b/  obecný úrad

 

§ 16

Obecné zastupiteľstvo

 

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Levkuška zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Levkuška.
 2. Obecné zastupiteľstvo v Levkuške má podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  na základe § 11 ods. písm. f/

5 poslancov.

 1. Funkčné obdobie poslancov obecného zastupiteľstva končí zložením sľubu poslancov

novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju

vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä :

a/  určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických osôb, dočasne zverených do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b/  schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,

c/ schvaľovať územný plán obce alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d/  rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11 ods. 1 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov, a okrem prípadov ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11 ods. 1 písm. c) cit. zák.,

e/  určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f/  uznášať sa na nariadeniach obce,

g/ vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života obce a zvoláva verejné zhromaždenie občanov,

h/  určovať organizačnú štruktúru obecného úradu, určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,

ch./ schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy,

i/  zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,

j/    schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,

k/   zriaďovať orgány na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

l/    udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,

m/  schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

n/   schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu stanovenej v „ Zásadách hospodárenia a nakladania majetkom obce „

o/  schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu stanovenej v  „Zásadách hospodárenia a nakladania majetkom obce „

p/  schvaľovať aukčný predaj vecí,

r/  stanovovať farby obce, obecnú zástavu a obecný erb

s/  schvaľovať štatút obce,

 1. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace.

Jeho zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.

      6.   Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah

            rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa             

            a  prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva,

            spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samo-

            správy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Levkuške.

 

§ 17

Starosta obce

 

 1. Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia

obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie sa končí zložením sľubu nového starostu.

 1. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.
 2. Základné úlohy starostu obce bližšie upravuje Organizačný poriadok obecnej samo-

správy, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 1. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva,

že toto uznesenie je v rozpore so zákonným predpisom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné.

 

§ 18

Zástupca starostu

 

1.        Starosta má zástupcu, ktorý je spravidla volený na celé funkčné obdobie obecným

zastupiteľstvom, a to z radov poslancov obecného zastupiteľstva na návrh starostu.

2.        Zástupca starostu je oprávnený vykonávať okruh úkonov a činností, ktoré určí           na návrh starostu obecné zastupiteľstvo.

 

 

§ 19

Obecná rada

 

1.      Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Obecného zastu-

piteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu obce. V podmienkach obce

Levkuška nie je zriadená.

 

§ 20

Komisie obecného zastupiteľstva

 

1.      Komisie obecného zastupiteľstva sa zriaďujú fakultatívne ako stále alebo dočasné

poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť

jeho úlohy.

2.      Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených

obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

3.      Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov. Obecné zastupiteľstvo volí pred-

sedu komisie, ktorým je vždy poslanec obecného zastupiteľstva, členov komisie a určuje jedného člena komisie z radov zamestnancov obecného úradu.

4.      Komisie zasadajú podľa potreby, najmenej však šesťkrát ročne. Zvolávajú ich a vedú

predsedovia komisií. Zásady rokovania a uznášania sa komisie stanovujú na svojom prvom zasadnutí.

 

§ 21

Obecný úrad

 

1.      Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Je zložený

zo zamestnancov obce a zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného

zastupiteľstva, starostu a ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Obecný

úrad nemá právnu subjektivitu.

2.      Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace

s plnením úloh samosprávy obce.

3.      Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta.

4.      Vnútornú organizáciu obecného úradu,  najmä jej organizačné členenie, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy upravuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Levkuške, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

§ 22

Hlavný kontrolór

 

1.      Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplýva-

júcich z pôsobnosti obce.

2.      Postavenie, úlohy, platové podmienky hlavného kontrolóra stanovuje zákon

č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

3.      Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo na dobu šiestich rokov,

alebo na dobu určitú v trvaní podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

4.      Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je

povinný jedenkrát ročne podávať správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za uplynulý kalendárny rok. Po zistení závažných nedostatkov ihneď informuje obecné zastupiteľstvo.

 

§ 23

Obecná polícia

 

1.      Zriaďuje sa na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného

prostredia, plnenia iných úloh obce, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov a všeobecne

záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných na-

riadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí starostu.

Obecná polícia v podmienkach obce Levkuška nie je zriadená.

 

 

§ 24

Obecný požiarny zbor

 

1.      Obecný požiarny zbor zriaďuje obecné zastupiteľstvo, určuje jeho organizáciu a rozsah

technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť. V obci Levkuška nie je zriadený požiarny zbor, iba trojčlenná požiarna hliadka. Hliadka zabezpečuje najmä kontrolu protipožiarnej prevencie.

 

 

Piata hlava

HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE

 

§ 25

 

1.      Hlasovanie obyvateľov obce Levkuška o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

2.      Obecné zastupiteľstvo musí vyhlási hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh / § 11a

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:

a/ na zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce

b/ odvolanie starostu

c/ petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov ku dňu podania

   tejto petície.

3.      Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím

o ďalších dôležitých veciach týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

4.      Hlasovanie obyvateľov obce je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina

obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obce. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak na návrh hlasovala nadpolovičná

väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

 

 

Šiesta hlava

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

 

§ 26

 

 1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné

zhromaždenie obyvateľov obce.

 1. Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov vždy:

a/ ak o to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce

  b/ ak o to požiada 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva.

 1. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej

otázke týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

 1. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade

v Levkuške, prípadne iným vhodným spôsobom.

 1. O prerokovanej problematike sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí

byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

 

 

 

Siedma hlava

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

§ 27

Úvodné ustanovenia

 

1.      Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.

2.      Poslanci dbajú o to, aby svojou činnosťou boli hodní svojich voličov. Pri výkone svojej

funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp .záujmami časti obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 28

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 

 1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

 2. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné   zastupiteľstvo.
 3. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom

skončenia volebného obdobia. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia, alebo ak počas

jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

§ 29

Práva a povinnosti poslancov

 

1.      Poslanec obecného zastupiteľstva je oprávnený najmä :

a/  predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom návrhy, podnety,

pripomienky a námety,

b/ interpelovať starostu  vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce

   c/ požadovať informácie od zamestnancov obce vo veciach týkajúcich sa výkonu ich 

   práce

   d/ požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré

   vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa ich podnikania

   v obci

   e/ zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, ktoré vykoná-

   vajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór

    f/ požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny

    výkon poslaneckej funkcie.

2.      Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný najmä :

a/  zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva,

na ktorom sa zúčastní,

b/ zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c/ dodržiavať Štatút obce Levkuška a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

v Levkuške,

d/ obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov

3.      Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a o činnosti

obecného zastupiteľstva.

 

§ 30

Náhrady výdavkov

 

1.      Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného

pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to

podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

2.      Poslanec nesmie by pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach a nárokoch

vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.

3.      Starostovi a poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení

zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena

/ plat /.

 

 

Ôsma hlava

   VZŤAH OBCE K INÝM OBCIAM A MESTÁM, K ORGÁNOM ŠTÁTU

A K OSTATNÝM PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM A SPOLUPRÁCA  S DRUŽOBNÝMI OBCAMI

 

§ 31

 

1.      Veci spoločného záujmu obce Levkuška a okolitých obcí a miest sa riešia dohodou obce s okolitými obcami a mestami.

2.      Obec môže na uplatnenie svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov

3.      Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s krajským úradom, s vyšším územným celkom, právnickými a fyzickými osobami, vysokými kolami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi ( prokuratúrou, súdom, políciou a pod. )

4.      Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečovaním potrieb obce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

5.      Obec spolupracuje pri plnení svojich úloh aj s obcami iných štátov ( družobnými obcami ).

 

 

Deviata hlava

OBECNÉ SYMBOLY, ČESTNÉ OBČIANSTVO, KRONIKA OBCE

 

§ 32

Obecné symboly

 

 

 1. Symbolmi obce Levkuška sú :

a/ erb obce

b/ vlajka obce

c/ pečať obce

 1. Erb obce má túto podobu : v červenom štíte, žlté prekrížené náradie: cepák, vidly a hrable.
 2. Vlajka obce Levkuška pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červená 2/9, žltá 2/9, červená 1/9, žltá 2/9, červená 2/9
 3. Pečať obce, je  vytvorená z erbu obce.

 

§ 33

Obecné ocenenia obce Levkuška

 

 

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a ocenenia :

 1. Čestné občianstvo obce Levkuška
 2. Cena obce Levkuška
 3. Odmeny

Starosta obce môže udeliť :

 1. Cena starostu obce Levkuška

§ 34

Čestné občianstvo obce

 

 1. Osobám, ktoré sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo obohatili

ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a sú rodákmi obce, resp. žili a pôsobili v obci Levkuška, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo

Obce Levkuška.

 1. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh

starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 1. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu

možno vyhotoviť dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku

pocteného.

 1. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom

/ slávnostnom / zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do pamätnej knihy obce.

 1. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo

upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 

§ 35

Cena obce

 

 1. Cena obce sa udeľuje za :

-          vynikajúc tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej , publicistickej a verejno-prospešnej činnosti

-          činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma a v zahraničí,

-          činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov

 1. Návrhy na udelenie môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci,

starosta, prípadne i občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

                  3.  Cenu obce tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena v eurách. K cene

             obce sa vydáva potvrdenie, v ktorom je uvedené meno, adresa, laureáta, dátum

              udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

        4.   Cena obce sa môže udeliť ročne najviac piatym osobám.

        5.   Cena obce sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po

              uplynutí 3 rokov.

        6.   Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti, in memoriam.

              v takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

 

§ 36

Cena starostu obce

 

1.      Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú

činnosť v prospech obce.

2.      Cenu starostu obce tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné

zastupiteľstvo.

3.      Cena starostu sa môže ročne udeliť najviac piatym osobám.

4.      Evidencia sa vedie v pamätnej knihe obce, ktorá má obsahovať mená a hlavne údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivcom udelené.

 

 

§ 37

Odmeny

 

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

 

§ 38

Pamätná kniha obce

 

 1. Pamätná kniha obce Levkuška sa vedie v maďarskom jazyku.

2.      Zápisy do pamätnej knihy sa vykonávajú priebežne, chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a kultúrneho života obce. Sú hodnoverným svedectvom  o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

3.      Jednotlivé zápisy do pamätnej knihy schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

 

Desiata hlava

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

 

§ 39

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 

1.      Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2.      Obec organizuje , riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva živelnej pohromy miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy.

3.      Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4.      Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní  následkov živelnej pohromy a havárie v spolupráci s právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

 

§ 40

Pomoc obci pri mimoriadnych situáciách

 

1.      Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2.      Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do troch rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

 

 

Jedenásta hlava

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 41

 

1.      Štatút obce Levkuška je základnou právnou normou obce Levkuška.

2.      Zmeny a doplnky k tomuto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

3.      Schválením a nadobudnutím účinnosti tohto štatútu obce  stráca svoju účinnosť Štatút obce schválený obecným zastupiteľstvom dňa

4.      Tento Štatút obce Levkuška bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.09.2009

Uznesením č.  31/2009

5.   Schválený Štatút obce nadobúda účinnosť dňom 21.09.2009

 

 

                                                                                               Lajos Csolti

                                                                                              Starosta obce

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 02.09.2009

Zvesené z úradnej tabule dňa.06.10.2009.