SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Organizačný poriadok obce

Tento organizačný poriadok bol vydaný dňa 19.09.2011.

Tento organizačný poriadok nadobudol účinnosť dňa 19.09.2011.

Tento organizačný poriadok bol daný na vedomie obecnému zastupiteľstvu dňa 19.9.2011

Starosta obce Levkuška  na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990

Zb.“) a ustanovenia §17 ods.3 Štatútu obce Levkuška  v y d á v a  tento

 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

 

 

OBECNÉHO ÚRADU OBCE LEVKUŠKA

 

Prvá hlava

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Organizačný poriadok Obecného úradu Levkuška je základnou organizačnou právnou normou obecného úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov obce vykonávajúcich pracovnú činnosť v rámci zabezpečovania činnosti obecného úradu.

(2) Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie,

právomoc a pôsobnosť jednotlivých zamestnancov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy.

(3) Organizačný poriadok určuje aj počet zamestnancov a ich pracovné činnosti.

 

 

Druhá hlava

OBECNÝ ÚRAD

§ 2

Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu

ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

(2) Obecný úrad zabezpečuje v súlade s platnou právnou úpravou:

a) písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou

a výpravňou písomností obce

b) odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,

c) písomné vyhotovenia rozhodnutí obce ,

d) výkon všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej

rady ako aj rozhodnutí obce.

(3) Obecný úrad taktiež:

 • zabezpečuje na požiadanie písomnú agendu hlavného kontrolóra,
 • zhromažďuje podkladový a právny materiál pre vydávanie rozhodnutí obce a vypracúva písomné rozhodnutia obce (v rozsahu a podľa zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj osobitných právnych predpisov),
 • zabezpečuje na požiadanie poslancom potrebné podklady a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy.

 

§ 3

Právne postavenie obecného úradu

(1) Vnútornú organizáciu obecného úradu určuje starosta , ktorý o vydaní a zmenách organizačného

poriadku obecného úradu informuje obecné zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí..

(2) Obecný úrad nie je právnickou osobou (ust. § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.).

Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

 

(3) Obecný úrad má sídlo:

Obecný úrad v Levkuške,

číslo 31

PSČ 982 62

 

§ 4

Financovanie a hospodárenie obecného úradu

(1) Financovanie a hospodárenie obecného úradu tvorí súčasť rozpočtu obce.

Rozpočet obce musí obsahovať samostatnú položku obsahujúcu rozsah objemu finančných

prostriedkov určených na mzdy zamestnancov obecného úradu, ako aj rozsah finančných

prostriedkov určených na nákup technických prostriedkov slúžiacich na zabezpečenie činnosti

obecného úradu.

(2) Objem finančných prostriedkov určených na mzdy zamestnancov obecného úradu a na nákup

technických prostriedkov potrebných na činnosť úradu určuje obecné zastupiteľstvo, spravidla

najneskôr na svojom prvom zasadnutí v danom kalendárnom roku. Pritom je povinné prihliadať

na oprávnené nároky súvisiace so zabezpečovaním a realizáciou verejnej správy prostredníctvom

zamestnancov obce.

(3) Obecné zastupiteľstvo môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, spravidla na návrh

starostu, upraviť objem finančných prostriedkov určených na mzdy zamestnancov obecného úradu

v priebehu kalendárneho roka.

Takýmito výnimočnými prípadmi sú najmä:

 • nová právna úprava,
 • organizačné zmeny,
 • systémové opatrenia.

(4) Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami obce upravujú „Zásady nakladania

s finančnými prostriedkami obce  Levkuška“.

Tieto zásady sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na činnosť obecného úradu.

 

 

Tretia hlava

VZŤAH VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE K OBECNÉMU ÚRADU

§ 5

Postavenie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní nasledujúce úlohy:

 • rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami zverenými obecnému úradu,
 • schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a finančných zdrojov obce a kontroluje finančné hospodárenie s ním,
 • schvaľuje rozpočet obce, vrátane časti týkajúcej sa obecného úradu, ako i jeho zmeny a kontroluje jeho dodržiavanie.

(2) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj v iných veciach, ak sa domnieva, že je to v dôležitom záujme

obce, ak je to v súlade s ust. § 11 ods. 4 prvá veta zákona č. 369/1990 Zb.

(3) Obecné zastupiteľstvo nie je oprávnené a nemôže zasahovať do výlučnej právomoci a pôsobnosti

starostu obce vymedzenej v ust. § 13 ods. 4 a 5 zákona č. 369/1990 Zb..

 

 

§ 6

Postavenie starostu

(1) Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.

(2) Starosta je štatutárnym orgánom obce s plným pracovným úväzkom.

(3) Zastupuje obec navonok vo vzťahu ku všetkým fyzickým a právnickým osobám.

(4) Starosta je voleným orgánom obce a volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách

Voľbou do funkcie starostu sa nezakladá jeho pracovný pomer.

(5) Na pracovno-právne postavenie starostu sa vzťahuje osobitný právny predpis.

(6) Starosta vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:

 • vydáva Organizačný poriadok obecného úradu
 • vydáva Poriadok odmeňovania zamestnancov obce,
 • vydáva Pracovný poriadok zamestnancov obce,
 • vykonáva správu obce v súlade so zákonmi, Štatútom obce a všeobecne záväznými nariadeniami obce,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, Štatútom obce, alebo týmto organizačným poriadkom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 • v pracovno-právnych a mzdových otázkach plní úlohu vedúceho organizácie,
 • vymenúva a odvoláva svojho zástupu z radov poslancov do 60 dní od zloženia sľubu,
 • udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach,
 • schvaľuje podanie žalôb obcou na súdy .

(7) Starosta môže delegovať niektoré zo svojich právomoci aj na iné osoby, pokiaľ to pripúšťa zákon

a tento Organizačný poriadok Obecného úradu .

 

 

§ 7

Postavenie zástupcu starostu k obecnému úradu

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu.

(2) Zástupca starostu môže byť len poslanec.

(3) Zástupcu starostu poveruje starosta obce spravidla na celé funkčné obdobie do 60 dní od zloženia

sľubu starostu , ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.

(4) Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí

zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(5) Rozsah v akom zástupca starostu zastupuje starostu určuje starosta v písomnom poverení.

(6) Výkon funkcie zástupcu starostu nezakladá jeho pracovný pomer k obci.

(7) Obec Levkuška poskytuje zástupcovi starostu za výkon činnosti primeranú odmenu. Výšku

odmeny stanoví obecné zastupiteľstvo v zásadách odmeňovania poslancov.

(8) V čase neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu na výkon funkcie rozhoduje zástupca starostu i

vo veciach, na výkon ktorých mu bolo starostom udelené osobitné splnomocnenie, i nad rámec

činností a úkonov uvedených v písomnom poverení, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou

úpravou.

 

 

§ 8

Postavenie hlavného kontrolóra

(1) Hlavný kontrolór je zamestnancom obce .

Hlavného kontrolóra volí do funkcie obecné zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov na úväzok 0,03.

Hlavný kontrolór zodpovedá za výkon svojej funkcie obecnému zastupiteľstvu. Postavenie

hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra, jeho voľbu, skončenie

výkonu funkcie hlavného kontrolóra , jeho plat, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy

hlavného kontrolóra určuje zákon o obecnom zriadení.

(2) Hlavný kontrolór kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení

a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva

podľa osobitných predpisov. Kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie obce.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu vybavovania petícií, dodržiavania všeobecne záväzných

právnych predpisov vrátane nariadení obce, plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, a

interných predpisov obce a tiež plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

(3) Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:

a) obecný úrad,

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s

majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu

dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné

výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu

nakladania s týmito prostriedkami.

(4) Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom

chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje

v správnom konaní v zmysle ust. § 27 zákona č.369/1990 Zb. obec.

(5) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení ods.2 a 3 tohto článku organizačného poriadku

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,

ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom

v obci obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce

pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho

najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do

60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami

pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(6) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva  s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným

zastupiteľstvom.

(7) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol

poslancom obecného zastupiteľstva ako i starostovi.

(8) Hlavný kontrolór vo vzťahu k obecnému úradu plní najmä nasledujúce úlohy vykonáva kontrolu:

 • plnenia úloh obce, v rámci rozsahu svojej právomoci,
 • plnenia úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto organizačného poriadku jednotlivými zamestnancami úradu
 • zabezpečovania písomnej agendy jednotlivých orgánov obce úradom,
 • zabezpečovania výkonu všeobecne záväzných nariadení, uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí obce úradom,
 • vnútorných záležitostí obce v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.,
 • pokladničné operácie a účtovníctvo obce,
 • nakladanie s majetkom obce.

taktiež

 • upozorňuje na nedostatky a porušenia platných právnych predpisov v činnosti úradu,
 • na požiadanie obecného zastupiteľstva a starostu, zaujíma stanoviská k zákonnosti postupu orgánov obce,

(8) Pri výkone svojich úloh je hlavný kontrolór oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných

dokladov, ako aj iných dokumentov obce v rozsahu svojej kontrolnej právomoci.

 

 

Štvrtá hlava

ORGANIZÁCIA OBECNÉHO ÚRADU

§ 9

Úvodné ustanovenie

(1) Obecný úrad je tvorený zamestnancami obce. Obec má v súčasnosti dvoch zamestnancov.

(2) Obecný úrad sa nečlení na oddelenia .

(3) Ak tento organizačný poriadok nevymedzuje príslušnosť pre vybavenie konkrétnej veci, vybaví

vec odborný referent, ktorý zabezpečuje obsahovo príbuzné záležitosti. V sporných prípadoch

rozhoduje starosta obce.

(4) Výkon konkrétnych činností a úloh môže obec zabezpečovať aj prostredníctvom spoločnej

úradovne v rozsahu určenou zmluvou..

 

§10

Referenti obecného úradu

(1) Referent obecného úradu je základným organizačným útvarom úradu.

(2) Referent úradu navzájom úzko spolupracuje pri plnení úloh, ktoré pre ne vyplývajú z platnej

právnej úpravy a obsahovej náplne činnosti.

3) Referent plní na svojom úseku úlohy, ktoré  vyplývajú z náplne práce,

najmä:

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
 • pripravuje a zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • pripravuje a vypracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí obce vydávaných v správnom konaní a v ostatných konaniach,
 • pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení obce,
 • koordinuje činnosť podnikateľských a ostatných subjektov obce, rozpočtových a príspevkových organizácií obce,
 • organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec.

(4) Referent plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží starosta a zástupca starostu, pokiaľ to má úzku

spätosť s obsahovou náplňou práce.

(5) Referent obecného úradu na svojom úseku realizuje výkon rozhodnutí obce, v súčinnosti s

štátnymi orgánmi.

 

§ 11

Základné princípy v riadení a v organizácii práce referentov

V organizácii a riadení práce referentov obecného úradu sa uplatňujú tieto základné princípy:

a) spolupráca referentov pri plnení úloh najmä v otázkach, ktoré patria do právomoci obecného

úradu

koordinácia stanovísk,

b) riešenie sporov pri zabezpečovaní pracovných úloh.

c) spory sa riešia dohodou, ak nedôjde k dohode, rozhodne starosta obce.

 

 

Piata hlava

ZAMESTNANCI PRACUJÚCI NA OBECNOM ÚRADE

§ 12

(1) Práva a povinnosti zamestnancov obecného úradu vyplývajú zo zákona č. 552/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce a z všeobecne

záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj z ostatných všeobecne

záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k činnosti samosprávy a z Pracovného poriadku

obce .

(2) Práva a povinnosti zamestnancov sú zakotvené tiež v pracovných zmluvách, v kolektívnej zmluve,

vo vnútro- organizačných normatívnych právnych aktoch obce a v pokynoch a príkazoch starostu.

 

 

Šiesta hlava

SPISOVÁ SLUŽBA A OBEH PÍSOMNOSTÍ

§ 13

Spisová služba

(1) Za organizáciu a riadny chod spisovej služby na obecnom úradu zodpovedá starosta obce. Každý -

zamestnanec je povinný zaobchádzať s pridelenými písomnosťami s náležitou starostlivosťou,

vybavovať ich včas a chrániť ich pred znehodnotením alebo stratou.

(2) Postup pri vyhotovovaní, odosielaní, označovaní, archivácii spisov, a príjme, triedení archivovaní

a skartácii zásielok upravuje „Registratúrny poriadok obce“.

 

§ 14

Obeh písomností

(1) Na obehu písomností sa zúčastňujú referent obecného úradu a starosta obce, ktorí jednotlivé

písomnosti vyhotovujú, hodnotia, kontrolujú, a schvaľujú.

Podrobná úprava obehu písomností je obsiahnutá v „Registratúrnom poriadku obce“

a „Spisový poriadok obce“

(2) Obeh účtovných dokladov je podrobne upravený v „Zásadách pre obeh účtovných dokladov

v podmienkach samosprávy obce “.

 

 

Siedma hlava

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 15

(1) Starosta obce Levkuška je povinní zabezpečiť oboznámenie sa im podriadených zamestnancov s týmto organizačným poriadkom najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti, a u nových zamestnancov najneskôr v deňich nástupu do zamestnania.

Starosta obce zabezpečuje priebežne oboznamovanie sa im podriadených zamestnancov so

zmenami organizačného poriadku a vedie o tom písomnú evidenciu. Zároveň vykonáva kontrolu

dodržiavania ustanovení tohto Organizačného poriadku.

Zamestnanci obce písomne potvrdia, že sa oboznámili s týmto organizačným poriadkom,

potvrdenie sa založí do osobného spisu zamestnanca.

(2) Súčasťou tohto Organizačného poriadku je Organizačná štruktúra obecného úradu a obce ako i náplne práce jednotlivých zamestnancov

(2) Organizačný poriadok a štruktúra Obecného úradu je zamestnancom obecného úradu k dispozícii u starostu obecného úradu, ktorí je povinní umožniť im do neho nahliadnuť.

(3) Tento Organizačný poriadok Obecného úradu vydáva, mení a dopĺňa starosta obce.

(4) Tento Organizačný poriadok Obecného úradu Levkuška nadobúda účinnosť dňa 19.09.2011.

 

 

V Levkuške, dňa 19.09 2011.

 

 

 ...................................

starosta obce